TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3849/TCHQ-CCHĐH
V/v xác nhận sao y tờ khai hải quan điện tử bị thất lạc

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 984/HQQNa-NV ngày 03/07/2013 về vướng mắc xác nhận sao y tờ khai hải quan điện tử bị thất lạc. Về việc này, Ban Cải cách Hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc đang được Ban Cải cách Hiện đại hóa nghiên cứu, trao đổi với các đơn vị có liên quan để có hướng dẫn cụ thể.

Ban Cải cách Hiện đại hóa – Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Trần Quốc Thịnh