BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 2312/BNN-TCCB
V/v: bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công-tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 937/TTg-KTN ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (theo QĐ số 1624/QĐ-TTg ngày 29/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử:

Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia thành viên Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp công tác./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
 
Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– TTr Hoàng Văn Thắng;
– Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn