TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3836/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHÔNG THỤ LÝ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(Địa chỉ: Số 10, đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2438/CV-CTS.KSNB/2013 ngày 03/7/2013 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 76/QĐ-SXXK đề ngày 29/3/2013 của Đội thủ tục hàng hóa sản xuất xuất khẩu – Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Vụ việc của Công ty đã được thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp Chi cục. Do đó, căn cứ Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đã chuyển công văn số 2438/CV-CTS.KSNB/2013 ngày 03/7/2013 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Hoàng Việt Cường – PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, PC(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Văn Hải