BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4835/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là số lượng Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc.

Điều 2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Công Thương trên địa bàn huyện trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố ngay sau khi Bộ Công Thương công bố, trên Website của đơn vị và gửi báo cáo về Bộ Công Thương số lượng Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu tối đa trên địa bàn tỉnh và số lượng Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tối đa trên địa bàn mỗi huyện trong tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa;
– Website Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, PC, CNN, TTTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Cẩm Tú

 

SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU DO BỘ CÔNG THƯƠNG CẤP THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2012/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU

(Kèm theo Quyết định số 4835/QĐ-BCT ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Căn cứ vào dân số trên phạm vi cả nước

Nguyên tắc xác định theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Tổng số Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu do Bộ Công Thương cấp

88.772.900 dân

400.000 dân/01 Giấy phép

222 Giấy phép