TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 643/GSQL-GQ3
V/v thông quan tập trung đối với Công ty TNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất.
(Đ/c: Số 6 đường Thăng Long, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 132/TECS/CV-13 ngày 02/07/2013 của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận hàng hóa Tân Sơn Nhất về việc thông quan tập trung đối với Công ty TNT theo công văn 1821/TCHQ-GSQL ngày 09/4/2013 của Tổng cục Hải quan. Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Ngày 10/06/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3168/TCHQ-GSQL đồng ý gia hạn cho Công ty TNT – Vietrans Express Wordwide (VN) tiếp tục thực hiện kinh doanh tại địa điểm K334 Đường Bạch Đằng, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh theo hợp đồng liên kết đã ký với Công ty Hải Âu – Bộ Quốc phòng đến hết ngày 31/12/2014.

Cục Giám sát quản lý thông báo để Công ty biết và chủ động trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP.HCM (để biết);
– Lưu VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha