TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 641/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 4918/HQHP-GSQL ngày 01/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xác minh tính hợp lệ chữ ký trên C/O mẫu E số tham chiếu E133311013980002 cấp ngày 6/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn