TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 639/GSQL-TH
V/v tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hà Nội

Trả lời công văn số 1731/HQHN-GSQL ngày 26/6/2013, số 1730/HQHN-GSQL ngày 26/6/2013 và số 1755/HQHN-GSQL ngày 26/6/2013 của Cục Hải quan Tp Hà Nội về vướng mắc liên quan tính hợp lệ của một số C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

– C/O số tham chiếu KL-198472W-451464 cấp ngày 12/6/2013 (đề cập tại công văn số 1755), C/O số tham chiếu 0016246/JKM/2013 cấp ngày 23/5/2013, số 0017254/JMK/2013 cấp ngày 1/6/2013, số 0017214/JKM/2013 cấp ngày 31/5/2013 và số 0016910/JKM/2013 cấp ngày 30/5/2013 (đề cập tại công văn số 1731): Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh tính hợp lệ của các chữ ký trên C/O với cơ quan cấp có liên quan và sẽ thông báo khi có kết quả trả lời.

– C/O số tham chiếu 0043868/SBY/2013 cấp ngày 13/5/2013: tại ô số 8 trên C/O, tiêu chí xuất xứ chỉ được khai báo là CTC trong khi PSR đối với hàng hóa có mã số 560129 là RVC(40) hoặc CC hoặc quy tắc mặt hàng dệt may. Theo đó, C/O không được cấp đúng hình thức quy định tại Phụ lục 8b, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 hướng dẫn khai báo tiêu chí xuất xứ. (hướng dẫn tại mặt sau của C/O, overleaf notes). Đề nghị Cục Hải quan Tp Hà Nội tiến hành từ chối C/O theo thủ tục quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn