TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 638/GSQL-TH
V/v tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hải Phòng

Trả lời công văn số 4596/HQHP-GSQL ngày 21/6/2013 về vướng mắc liên quan tính hợp lệ của C/O mẫu D, số tham chiếu KL-414542-M-438257 cấp ngày 21/5/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh tính hợp lệ của chữ ký trên C/O đề cập trên với cơ quan cấp có liên quan và sẽ thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn