TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 637/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1787/HQBRVT-GSQL ngày 28/06/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu D của Indonesia, số tham chiếu 0079064/JKT/2012 cấp ngày 10/10/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý cần tiến hành xác minh tính hợp lệ của chữ ký trên C/O nêu trên với cơ quan cấp có liên quan và sẽ thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn