TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 636/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1850/HQHN-GSQL và công văn số 1851/HQHN-GSQL ngày 05/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc chữ ký trên các C/O mẫu E số tham chiếu E134540000891535 cấp ngày 12/5/2013, E134540000891536 cấp ngày 14/5/2013 và C/O mẫu E số tham chiếu E13470ZC36430458 cấp ngày 7/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn