TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 635/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK chung cont v/c từ Cảng Hải Phòng – ICD Tiên Sơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Giao nhận tiếp vận Quốc Tế
(Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Cảng Sài Gòn, 03 Nguyễn Tất Thành, P12, Q.4, TP.HCM)

 

Trả lời công văn số 0175/CV-TTCK ngày 25/6/2013 của Công ty Cổ phần Giao nhận tiếp vận Quốc tế (Interlogistics) về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan như nội dung trình bày tại công văn số 0175/CV-TTCK dẫn trên là thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cảng, nội dung trên đã được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 3, Điều 5 Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục Hải quan.

2. Đề nghị Công ty nghiên cứu điều kiện để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng được quy định cụ thể tại điểm 1.2, khoản 1, Điều 3 Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Giao nhận tiếp vận Quốc tế biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn