BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 3822/TCHQ-TXNK
V/v tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng sửa chữa tàu biển

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Khánh Hòa.
(74B, Trịnh Phong, Nha Trang, Khánh Hòa)

 

Trả lời công văn số 307/CV/2013 ngày 03/7/2013 của Công ty TNHH thương mại Khánh Hòa về việc tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng sửa chữa tàu biển. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, ngày 28/6/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời hạn nộp thuế và xác định trước mã số, trị giá. Đề nghị Công ty TNHH thương mại Khánh Hòa nghiên cứu thực hiện và liên hệ với đơn vị hải quan nơi Công ty đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại Khánh Hòa biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK, QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn