BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3821/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng chất làm đầy da (restylane)

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2278/HQHCM-TXNK ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng chất làm đầy da (restylane), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu công văn số 6979/BTC-TCHQ ngày 24/5/2012 của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng chất làm đầy da (restylane); Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế, để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
 
Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang