ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1044/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH KIỂM TRA, RÀ SOÁT VIỆC THU HỒI, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 293 VÀ CÁC TUYẾN NHÁNH VÀO TÂY YÊN TỬ, CHÙA VĨNH NGHIÊM; XÂY DỰNG CẦU ĐÔNG XUYÊN VÀ ĐƯỜNG DẪN LÊN CẦU, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, rà soát việc thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm; Xây dựng cầu Đông Xuyên và đường dẫn lên cầu, tỉnh Bắc Giang do Sở Giao thông vận tải là Chủ đầu tư, gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Tổ trưởng;

2. Ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

3. Ông Đào Việt Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Thành viên;

4. Ông Đặng Văn Nhàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam: Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa: Thành viên;

6. Ông Trần Xuân Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Giang – Sở Giao thông vận tải: Thành viên;

7. Ông Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Bắc Giang 2 – Sở Giao thông vận tải: Thành viên;

8. Ông Vũ Văn Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lục Nam: Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hiệp Hòa: Thành viên;

10. Ông Đặng Thanh Nghị, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh: Thành viên;

11. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chuyên viên phòng Kế hoạch tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên.

Nhiệm vụ cụ thể của Thành viên Tổ công tác liên ngành do Tổ trưởng phân công; Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thời hạn kiểm tra, rà soát, đề xuất giải quyết là 30 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra, rà soát lại việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm; Xây dựng cầu Đông Xuyên và đường dẫn lên cầu, tỉnh Bắc Giang.

2. Kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, ngành giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền của ngành, địa phương theo quy định.

Yêu cầu Chủ đầu tư, UBND các huyện: Lục Nam và Hiệp Hòa báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên và tạo mọi điều kiện để Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện: Lục Nam, Hiệp Hòa và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– VP UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, TCD, NC, KTN, TN.
+ Lưu: VT, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn