BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 8909/BTC-TCHQ
V/v tăng cường quản lý hải quan đối với hàng hóa TNTX và gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất và gửi kho ngoại quan, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Chính phủ, của các Bộ, ngành về quản lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan; Đồng thời thực hiện:

1. Đối với mặt hàng đường kinh doanh tạm nhập tái xuất:

a. Thực hiện đúng chỉ đạo tại điểm 2 công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013. Theo đó, từ ngày 01/7/2013, yêu cầu thương nhân thực hiện nộp thuế trước khi thông quan hàng hóa tạm nhập và thực hiện hoàn thuế sau khi tái xuất hàng hóa.

b. Kiểm tra thực tế 100% đối với các lô hàng đường kinh doanh tạm nhập tái xuất.

c. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát Hải quan tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng đường tạm nhập tái xuất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép mặt hàng đường tạm nhập tái xuất; thực hiện việc rà soát, theo dõi và quản lý chặt chẽ việc thanh khoản hồ sơ theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

2. Thông báo dừng làm thủ tục đưa hàng từ nước ngoài vào kho ngoại quan đối với một số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm: rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, ô tô du lịch dưới 24 chỗ ngồi và các mặt hàng được áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan, gồm: đường, muối, trứng gia cầm, có vận đơn phát hành sau ngày Bộ Tài chính có công văn này.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
– Vụ Pháp chế – BTC (để p/hợp);
– Vụ Pháp chế. Cục ĐTCBL – TCHQ (để t/h);
– Lưu: VT, TCHQ

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn