TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 634/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan 

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
– Công ty TNHH SIEMENS.
(Đ/c: 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 5021/HQHP-GSQ1 ngày 03/7/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 2013/03L ngày 09/7/2013 của Công ty TNHH Siemens (Siemens Việt Nam) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, chưa làm thủ tục hải quan mà bán cho Công ty trong nước theo giá CIF/Hải Phòng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Về nội dung này Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 4652/TCHQ-GSQL ngày 04/10/2006 và số 3923/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2011 trả lời Công ty TNHH SIEMENS hướng dẫn thủ tục. Theo đó, đối với trường hợp cụ thể theo hợp đồng số 1112/500NQ-287 ngày 17/01/2012 ký giữa Công ty TNHH Siemens Limitel Company (tại Việt Nam) với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và đơn hàng số 4503758511 ngày 21/02/2012 ký giữa Công ty TNHH Siemens (Việt Nam) và Công ty Siemens AG (tại Đức), đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung chứng từ thể hiện người nhận hàng là Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, khai đơn vị xuất khẩu trên tờ khai là Công ty Siemens AG (Đức) và đơn vị nhập khẩu là Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc bộ hồ sơ hải quan để xem xét, chấp nhận giải quyết thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Vũ Ngọc Anh – PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1 (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha