TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 633/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu mô tô, xe máy phục vụ mục đích nghiên cứu  

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
(Lô M, KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

 

Trả lời công văn số 107/PGN-XNK ngày 28/6/2013 của Công ty về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mô tô, xe gắn máy nhập khẩu, trường hợp Công ty nhập khẩu mô tô, xe gắn máy mới để phục vụ mục đích nghiên cứu phát triển sản xuất tại nhà máy, không nhượng bán ra thị trường, không đăng ký lưu hành thì không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, để cơ quan hải quan có cơ sở giải quyết thủ tục, Công ty cần có văn bản giải trình rõ việc nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu phục vụ sản xuất, trong đó số lượng nhập khẩu phải phù hợp với mục đích nghiên cứu, đồng thời Công ty phải cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng hàng hóa không đúng mục đích khai báo.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Cục Hải quan: Hà Nội, Hải Phòng;
– Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

N