TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 632/GSQL-GQ1
V/v quản lý ATTP nhập khẩu vào khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 1013/HQTN-NV ngày 28/6/2013 của đơn vị về một số vấn đề liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về công bố hợp quy, đăng ký công bố hợp quy thực phẩm nhập khẩu: Cục Giám sát quản lý về hải quan đã có công văn số 475/GSQL-GQ1 ngày 30/5/2013 trả lời Cục Hải quan TP.HCM với nội dung tương tự, đề nghị đơn vị nghiên cứu thực hiện.

2. Về thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan không có nội dung quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ: tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ có nội dung quy định “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm …. khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước … trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này”. Thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan không được nêu tại khoản 2 Điều 14, do đó thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

3. Về việc phát hiện doanh nghiệp trong khu phi thuế quan chưa thực hiện đăng ký công bố hợp quy đã bán cho đối tượng mua hàng miễn thuế: đề nghị đơn vị phát hiện thì thông báo cho cơ quan chức năng liên quan biết để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải