TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 631/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng gạch men nhập để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MITALL
(Cụm CN Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 36/MIT ngày 29/6/2013 của Công ty về việc kiểm tra chất lượng đối với gạch gốm sứ tráng men nhập khẩu để sản xuất bàn khung sắt mặt trang trí gạch gốm sứ xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong nước, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát tại Việt Nam phải thực hiện quy định về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa. Do vậy, việc doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu khi nhập khẩu hàng hóa phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, nếu Công ty là doanh nghiệp chế xuất, có cơ quan hải quan làm thủ tục và giám sát hàng hóa khi xuất/nhập khu chế xuất, thì hàng hóa nhập khẩu vào khu chế xuất để sản xuất hàng xuất khẩu chưa phải kiểm tra chất lượng, trường hợp Công ty đưa hàng hóa vào nội địa tiêu thụ thì phải kiểm tra chất lượng.

Công ty muốn biết rõ hơn quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng áp dụng đối với riêng trường hợp hàng hóa nhập khẩu của mình, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Xây dựng (cơ quan ban hành Thông tư nêu trên) để được xem xét trả lời cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải