TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 628/GSQL-GQ2
V/v thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với DN 100% vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH New Hope Hà Nội.
(Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sài Đồng B – Long Biên – Hà Nội)

 

Trả lời văn bản số 115/NHHN-NK-2013 ngày 02/7/2013 của Công ty TNHH New Hope Hà Nội về việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất không kinh doanh thương mại theo Giấy chứng nhận đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư 08/2013/TT-BCT dẫn trên. Do vậy, doanh nghiệp không phải bổ sung quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để quý Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha