TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 627/GSQL-GQ1
V/v nội dung thư ủy quyền

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần ô tô Ba Sao
(Số 58A, ngõ Lương Sử C, P. Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 20130626/CVHG-08 ngày 26/6/2013 của Công ty Cổ phần ô tô Ba Sao về việc xem xét nội dung thư ủy quyền, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nội dung liên quan đến văn bản ủy quyền, chỉ định là nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng đối với ô tô nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện:

– Công văn số 4640/BCT-XNK ngày 27/5/2011 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT;

– Công văn số 5569/BCT-XNK ngày 22/6/2011 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT;

– Công văn số 8826/BCT-XNK ngày 23/9/2011 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT;

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn của Bộ Công Thương để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương);
– PCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải