TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 626/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu rượu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 821/TCTHK-DVTT ngày 14/6/2013 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 1; khoản 11, Điều 2 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định về sản xuất kinh doanh rượu, về đề nghị của Tổng công ty Hàng không Việt Nam được trực tiếp nhập khẩu rượu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng không Việt Nam vượt thẩm quyền giải quyết của cơ quan hải quan. Do vậy, đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam liên hệ với Bộ Công Thương để được giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ3 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha