ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5476/VP-THKH
Về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Sở Tài chính;
– Kho bạc nhà nước thành phố.

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, Trái phiếu Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo nội dung và tiến độ quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố theo qui định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đaọ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-Như  trên;
– TTUB: CT, các PCT;
– Sở Ban ngành;
– Ủy ban nhân dân các quận huyện;
– VPUB: CPVP;
– Phòng TCTMDV, THKH (2b);
– Lưu: VT, (THKH/QT).72
(Đính kèm CT số 14/CT-TTg)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Võ Văn Hoan