BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3800/TCHQ-TXNK
V/v mã số cho mặt hàng thuốc BVTV

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT)

Trả lời công văn số 1416/BVTV-QLT ngày 03/7/2013 của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại áp mã HS cho hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật theo Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, việc áp mã HS để tính thuế đối với các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật không thực hiện theo Thông tư số 21/2013/TT-BNN&PTNT ngày 17/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như đề nghị của quý Cục được.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Bảo vệ thực vật biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang