BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3797/TCHQ-TXNK
V/v thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 08/7/2013, Tổng cục Hải quan nhận được thông báo số 1419/TB-CT ngày 09/8/2012 của Cục Thuế TP Đà Nẵng thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại thông báo nêu trên, Cục Thuế TP Đà Nẵng đã thông báo: Từ ngày 07/08/2012 người nộp thuế sau đây ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Địa chỉ ĐKKD

Giấy chứng nhận Đầu tư

Công ty cổ phần PARAMINA-PHILIPPINES

0401492863

10 Mai Hắc Đế, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

321033000168
chứng nhận lần đầu ngày 26/4/2012 do UBND TP Đà Nẵng cấp.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát thông tin, số liệu nợ thuế của doanh nghiệp và có các biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban QLRR (để biết);
– Cục Thuế TP Đà Nẵng (để biết/phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn