BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2157/CHHVN-KHTC
V/v chi phí thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các Cảng vụ hàng hải.

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các Cảng vụ hàng hải báo cáo số thực hiện chi phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng năm 2013 và dự kiến cả năm 2013 bao gồm các chi phí liên quan như mua sắm, sửa chữa tài sản, chi phí quản lý … tại các văn phòng, trạm và đại diện (nếu có).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 12/7/2013 (fax trước gửi Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục HHVN).

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Website của Cục HHVN;
– Lưu: VT, KHTC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhật