TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ 
XUẤT NHẬP KHẨU

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1094/TXNK-PL
V/v phân loại không thống nhất

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1143/HQLC-NV (có kèm hồ sơ)ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan Lào Cai về việc phân loại không thống nhất mặt hàng có tên khai báo: “sứ đỡ sử dụng cho thanh dẫn đồng” thuộc 03 tờ khai 81/NDT/B13B ngày 14/7/2012, 100/NDT-NPT/B13B ngày 21/9/2012 và 105/NDT-NPT/B13B ngày 26/9/2012. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Các mặt hàng có tên khai báo giống nhau là “sứ đỡ sử dụng cho thanh dẫn đồng” nhưng được phân loại vào 02 nhóm khác nhau, cụ thể là nhóm 69.14: “Các sản phẩm bằng gốm, sứ khác”, và nhóm 85.46: “Cách điện làm bằng vật liệu bất kỳ. Cục Hải quan Lào Cai nêu căn cứ áp mã theo nội dung công văn số 1143/HQLC-NV gồm: “Căn cứ mục đích sử dụng thể hiện trong hồ sơ hải quan (dùng để cách điện)” để phân loại mặt hàng vào nhóm 85.46 và “căn cứ chất liệu tạo nên sản phẩm” để phân loại mặt hàng vào nhóm 69.14.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan Lào Cai làm rõ cơ sở để xem xét, sử dụng 02 căn cứ khác nhau như trên khi phân loại mặt hàng do các thông tin trên hồ sơ hải quan và khai báo của doanh nghiệp thể hiện 02 đặc tính của hàng hóa là cách điện và được làm bằng sứ.

Đề nghị Quý Cục gửi ý kiến trả lời về Cục Thuế Xuất nhập khẩu trước ngày 15/7/2013 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
– Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang