BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 10860/QLD-MP
V/v không làm thủ tục thông quan mỹ phẩm có thành phần Rhododenol

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
– Công ty TNHH thương mại Logitem Việt Nam.
(Đ/c: số 36 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ văn thư số 060713/CV ngày 06/7/2013 của Công ty TNHH thương mại Logitem Việt Nam báo cáo việc nhập khẩu 05 sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da của nhà sản xuất Kanebo Cosmetics Inc (Nhật Bản) thông báo thu hồi tự nguyện do thành phần công thức có chứa Rhododenol có thể gây ra những mảng trắng bất thường trên da (Công ty báo cáo đang làm thủ tục nhập khẩu 05 sản phẩm mỹ phẩm tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Số 2 Hàm Nghi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh và chưa đưa ra lưu thông trên thị trường);

1. Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại Logitem Việt Nam không làm thủ tục thông quan 05 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

TÊN SẢN PHẨM

SỐ TIẾP NHẬN
PHIẾU CÔNG BỐ

NGÀY TIẾP NHẬN

1

Impress IC White Lotion 1

74329/13/CBMP-QLD

13/5/2013

2

Impress IC White Lotion 2

74330/13/CBMP-QLD

13/5/2013

3

Impress IC White Emulsion 1

74326/13/CBMP-QLD

13/5/2013

4

Impress IC White Emulsion 2

74327/13/CBMP-QLD

13/5/2013

5

Impress Granmula Lotion

74450/13/CBMP-QLD

13/5/2013

2. Cục Quản lý dược đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát không cho thông quan các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên vào Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Chi cục Hải Quan quản lý hàng đầu tư;
– Cục trưởng (để báo cáo);
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Tạp chí Dược và Mỹ phẩm – Cục QLD;
– Lưu: VT, MP

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thanh