ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4921/UBND-VX
V/v: thực hiện Nghị định số 64/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/7/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (xin gửi bản chụp kèm theo);

UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ (các đơn vị sử dụng bản in trong Công báo, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ), báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ KH&CN;
– Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
– Đ/c CVP, đ/c PVP Hồng;
– Phòng: VX, TH;
– Lưu: VT, VXnx.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc