TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT&THỐNG KÊ HQ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 439/CNTT-CNTT
V/v vướng mắc TTHQĐT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Trả lời nội dung công văn số 763/HQQNg-NV ngày 27/06/2013 của Cục Hải quan Quảng Ngãi về vướng mắc trong quá trình triển khai thủ tục hải quan điện tử, Cục CNTT & Thống kê HQ ghi nhận 4 nội dung phản ánh (Nợ chứng từ, tờ khai trị giá, phúc tập hồ sơ, biểu mẫu thanh khoản hợp đồng gia công) và tiến hành rà soát để cập nhật phiên bản tiếp theo. Đề nghị đơn vị theo dõi thường xuyên các phiên bản nâng cấp hệ thống Thông quan điện tử tại đường dẫn: \\192.40.1.3\users\TQDT_ND87\Cap nhat và cập nhật khi có phiên bản mới.

Cục CNTT & Thống kê HQ thông báo Cục Hải quan Quảng Ngãi biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Cục trưởng Cục CNTT (để b/c);
– Lưu: VT, CNTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Trần Hiệu