BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3785/TCHQ-CCHĐH
V/v TTHQĐT đối với loại hình tạm nhập tái xuất thi công công trình

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Phúc đáp công văn số 995/HQHT-NV ngày 26/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất thi công công trình dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 25/11/2012 của Bộ Tài chính thì thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư, tài sản di chuyển, cho thuê không thuộc phạm vi áp dụng thủ tục hải quan điện tử.

Tổng cục Hải quan dự kiến sẽ mở rộng thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với tất cả các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu thương mại khi áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS (dự kiến tháng 4 năm 2014).

Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nêu trên theo phương thức truyền thống được quy định tại Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và chuẩn bị nguồn lực để thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất thi công công trình khi áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh