BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3772/TCHQ-GSQL
V/v thành lập địa điểm kiểm tra tập trung; kho ngoại quan; CFS của Công ty TNHH Logistics Xanh

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4925/HQHP-GSQL ngày 01/7/2013 bổ sung hồ sơ thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung và công văn số 3242/HQHP- GSQL ngày 17/5/2013 và của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xin chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra tập trung, kho ngoại quan, CFS của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Logistics Xanh tại khu Công nghiệp Đình Vũ thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương thành lập kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ trong nội địa (CFS):

1.1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về chủ trương thành lập kho ngoại quan có tổng diện tích 7.525 và chủ trương thành lập địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) có tổng diện tích 7.525 m2 tại Lô đất CN3.2G, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Logistics Xanh là chủ sở hữu.

1.2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy đinh tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Điều 63, Điều 64, Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan, kho CFS để hướng dẫn Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế kho, bãi nếu đáp ứng đủ điều kiện thành lập, phù hợp với yêu cầu quản lý và nguồn nhân lực hiện có tại đơn vị hải quan quản lý kho ngoại quan, kho CFS thì báo cáo và đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.

2. Về chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung:

2.1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có tổng diện tích là 50.000 m2 của Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Logistics Xanh tại địa chỉ; Lô đất CN3.2G, Khu Công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2.2. Địa điểm kiểm tra tập trung phải thiết kế dùng chung cho các Chi cục hải quan lân cận, đảm bảo luồng di chuyển của phương tiện, hàng hóa theo đúng trình tự, thủ tục kiểm tra của cơ quan hải quan, đủ các khu vực chức năng và nghiên cứu bố trí diện tích lắp đặt máy soi container trong thời gian tới (nếu cần) thì phải đảm bảo như sau:

STT

Khu vực

Kích thước (m)

Diện tích (m2)

1

Cổng vào có khu vực tập kết container chờ trước khi vào cân và kiểm tra qua máy soi (đủ chỗ cho từ 20 xe trở lên)

20×50

2.000 m2 trở lên

2

Khu vực cân điện tử

40 x 20

800 m2 trở lên

3

Khu vực đặt máy soi

50 x 50

2.500 m2 trở lên

4

Khu vực kiểm tra thực tế (kiểm tra thủ công)

50 x 50

2.500 m2 trở lên

5

Cổng ra có khu vực tập kết container chờ kết quả kiểm tra máy soi, kiểm tra thủ công (đủ chỗ cho từ 20 xe trở lên)

20 x 50

2.000 m2 trở lên

6

Văn phòng làm việc cho công chức hải quan

20 x 10

200 m2 trở lên

7

Kho chưa hàng hoá vi phạm

20 x 20

400 m2 trở lên

8

Các công trình phụ trợ khác phục vụ địa điểm kiểm tra.

20 x 30

600 m2 trở lên

Như vậy, địa điểm kiểm tra có sử dụng máy soi container và các tiện tích phục vụ nhu cầu kiểm tra phục vụ cho 20 xe tải chở container, có diện tích tối thiểu là 11.000 m2. Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Logistics Xanh xin thành lập địa điểm kiểm tra có diện tích 50.000 m2 cần xác định từng vị trí khu vực chức năng và chia diện tích tỷ lệ hợp lý như bảng trên.

2.3. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định tại Điều 62, Điều 63, Điều 64 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Logistics Xanh hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời kiểm tra thực tế địa điểm kiểm tra tập trung, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo, đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh