BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 256/XNK-TMQT
V/v thu hồi mã số TNTX hàng hóa đã qua sử dụng của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn;
– Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh;
– Tổng cục Hải quan.

 

Cục Xuất nhập khẩu nhận được công văn số 11/CV-HN ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Hải Ninh xin hoàn trả Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng số 01/BCT-XNK (MS-ĐQSD) ngày 04 tháng 5 năm 2013 được Bộ Công Thương cấp theo quy định của Thông tư số 05/2013/TT-BCT.

Để có cơ sở xem xét thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng cho doanh nghiệp nêu trên, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị quý cơ quan tiếp tục phối hợp, xác nhận việc chấp hành những quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BCT của doanh nghiệp nêu trên. Cụ thể:

1. Tổng cục Hải quan xác nhận về lượng hàng hóa doanh nghiệp đã tạm nhập về nhưng còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi Việt Nam (căn cứ theo các tờ khai hải quan tạm nhập của doanh nghiệp nhưng chưa được thanh khoản tại cảng tạm nhập như Hải Phòng/Cái Lân).

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn xác nhận các nội dung sau:

– Các vi phạm nếu có trong quá trình vận chuyển, lưu giữ hàng hóa của thương nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn nơi thương nhân có hoạt động tái xuất hàng hóa (theo công văn số 5375/BCT-XNK ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương cho phép Công ty CP Xuất nhập khẩu quốc tế Hải Ninh được tạm nhập tái xuất mặt hàng lốp xe các loại đã qua sử dụng).

– Việc duy trì đủ số tiền ký quỹ của thương nhân đặt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

Văn bản trả lời đề nghị gửi về Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công an) số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: lienbb@moit.gov.vn trước ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT TMQT, Lienbb.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Thị Thu Hương