BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1956/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CHO TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ công văn số 8538/BTC-TCDN ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2012 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Văn bản số 113/TCTHKVN-HĐTV ngày 29/3/2013;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam như sau:

1. Xếp loại doanh nghiệp:

– Tổng công ty: Xếp loại A

– Công ty mẹ – Tổng công ty: Xếp loại A

– Các công ty con, chi tiết tại phụ lục kèm theo.

2. Xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều 1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Tổng công ty năm 2012 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu;
– Tổng công ty Cảng hàng không VN;
– Bộ Tài chính;
– Trung tâm Tin học Bộ GTVT;
– Website Bộ GTVT;
– Lưu VT, QLDN (đcm-05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC

ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012
ĐƠN VỊ: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1956/BGTVT-QLDN ngày 08/7/2013 của Bộ GTVT)

Tên doanh nghiệp

Chỉ tiêu 1 (tr.đồng)

Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3

Chỉ tiêu 4 chấp hành quy định

Xếp loại doanh nghiệp năm nay

Doanh thu và thu nhập khác (tr.đ)

Lợi nhuận (tr.đ)

Vốn (tr.đồng)

Tỷ suất LN/vốn (%)

Xếp loại

Nợ quá hạn

Hệ số khả năng thanh toán

Xếp loại

Năm trước

Năm nay

Xếp loại

Năm trước

Năm nay

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2012

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1. Công ty mẹ – Tổng công ty

6.153.748

7.875.980

A

1.073.274

1.908.514

10.943.032

12.425.821

9,81

15,36

A

0

2,01

A

A

A

2. Công ty dịch vụ hàng không sân bay TSN (100% vốn)

1.826.702

1.943.953

B

90.665

106.646

673.330

768.897

13,47

13,87

A

0

2,36

A

A

A

3. Công ty CP vận tải hàng không miền nam (97,5% vốn)

219.459

139.588

C

883

928

37.892

44.462

2,33

2,08

B

 

4,71

A

A

B

4. Công ty CP Thương mại Hàng không Cam Ranh (51% vốn)

43.707

61.145

A

5.562

7.262

10.159

10.144

54,75

71,59

A

 

3,54

A

A

A