BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1955/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTGT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;

Căn cứ Văn bản số 8181/BTC-TCDN ngày 25/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2012 của Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải tại Văn bản số 59/CV ngày 29/3/2013;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải như sau:

1. Xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại B

2. Xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Công ty: Hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải thực hiện trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2012 theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ; Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Công ty XNK và Hợp tác đầu tư GTVT;
– Bộ Tài chính;
– Trung tâm Tin học Bộ GTVT;
– Website Bộ GTVT;
– Lưu VT, QLDN (đcm-05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường