ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 65/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG NĂM 2013 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2014

Trong năm 2013, tình hình thiên tai do bão lũ, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tại một số địa phương trong nước liên tục xảy ra và có khả năng sẽ còn tiếp diễn; giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm luôn biến động tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến cung cầu, giá cả hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân thành phố. Mặt khác, xu hướng tiêu dùng của người dân thành phố đang dần dần chuyển sang các loại hình mua sắm tiện ích, theo hướng văn minh thương mại; yêu cầu về hàng hóa, nhất là mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Thành ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 26 tháng 10 năm 2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tình hình kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2013 và dịp Tết Nguyên đán năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Chương trình bình ổn thị trường năm 2013 và dịp Tết Nguyên đán năm 2014 (sau đây gọi tắt là Chương trình) gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, từ đó góp phần hạn chế tốc độ tăng giá, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh phát triển, kích cầu tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố;

– Đối tượng phục vụ của Chương trình là mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

– Hàng hóa phục vụ trong Chương trình phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; lượng hàng hóa phục vụ Chương trình có khả năng đáp ứng đủ một phần nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố, kể cả trong trường hợp có xảy ra biến động thị trường bất thường;

– Giá bán các mặt hàng trong Chương trình phải đảm bảo luôn thấp hơn giá bán các mặt hàng cùng chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm trên thị trường ít nhất là 5% trong suốt thời gian thực hiện Chương trình;

– Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất – chăn nuôi, phát huy tốt các phương thức bán hàng truyền thống với các phương thức bán hàng hiện đại như: thương mại điện tử, bán hàng qua điện thoại,…phát triển đa dạng hóa hệ thống phân phối bán hàng bình ổn, nhất là tại các quận, huyện ngoại thành, các khu chế xuất, công nghiệp, khu dân cư, đặc biệt quan tâm phát triển tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Số lượng và các mặt hàng tham gia bình ổn

a) Số lượng và các mặt hàng tham gia bình ổn những tháng thường trong năm 2013 (từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013):

– Các mặt hàng tham gia bình ổn: lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (bao gồm: thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, cá các loại, dầu ăn, đường, bột ngọt, các loại thực phẩm chế biến), dụng cụ học tập cơ bản của học sinh (bao gồm: tập, viết, túi xách học sinh);

– Qua tổng hợp tình hình số lượng hàng hóa dự trữ tham gia bình ổn thị trường các năm qua, dự kiến lượng hàng hóa tham gia bình ổn năm 2013, tính bình quân cho một tháng, cụ thể như sau:

STT

Tên mặt hàng

Đơn vị

Số lượng

1

Gạo tẻ thường, gạo thơm nội địa

tấn/tháng

378

2

Thịt heo

tấn/tháng

42

3

Thịt gia cầm

tấn/tháng

7

4

Trứng gia cầm

quả/tháng

72.000

5

Cá các loại

tấn/tháng

1.088

6

Thực phẩm chế biến các loại

tấn/tháng

166,8

7

Đường các loại

tấn/tháng

21

8

Dầu ăn các loại

tấn/tháng

145

9

Bột ngọt các loại

tấn/tháng

39

10

Tập học sinh

cuốn/tháng

200.000

11

Viết các loại

cây/tháng

150.000

12

Túi xách học sinh

cái/tháng

2.400

b) Số lượng và các mặt hàng tham gia bình ổn vào dịp Tết Nguyên đán năm 2014 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014):

– Các mặt hàng tham gia bình ổn: lương thực (gạo tẻ thường, gạo thơm sản xuất trong nước), thực phẩm (bao gồm: thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, cá các loại, dầu ăn, đường, bột ngọt, các loại thực phẩm chế biến).

– Số lượng hàng hóa tham gia bình ổn (tăng bình quân khoảng 20% so với tháng thường trong năm), tính bình quân cho một tháng, cụ thể như sau:

STT

Tên mặt hàng

Đơn vị

Số lượng

1

Gạo tẻ thường, gạo thơm nội địa

tấn/tháng

454

2

Thịt heo

tấn/tháng

50

3

Thịt gia cầm

tấn/tháng

8

4

Trứng gia cầm

quả/tháng

86.400

5

Cá các loại

tấn/tháng

1.306

6

Thực phẩm chế biến các loại

tấn/tháng

200

7

Đường các loại

tấn/tháng

25

8

Dầu ăn các loại

tấn/tháng

175

9

Bột ngọt các loại

tấn/tháng

45

* Ước tính số vòng quay vốn bình quân: 01 vòng/tháng

2. Đối tượng tham gia Chương trình

– Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, được thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có trụ sở tại thành phố Cần Thơ; các Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã trên địa bàn thành phố (gọi tắt là doanh nghiệp);

– Các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình thực hiện đăng ký hạn mức tín dụng và mức lãi suất phù hợp cho doanh nghiệp trong Chương trình vay vốn sản xuất kinh doanh, dự trữ hàng hóa cung ứng thị trường, đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ của các đơn vị tham gia Chương trình

a) Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh:

– Có chức năng sản xuất, kinh doanh cung ứng bán buôn và bán lẻ hàng hóa phù hợp với các nhóm mặt hàng tham gia Chương trình; có uy tín, năng lực, kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng thuộc Chương trình; có lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với số lượng lớn và xuyên suốt trong thời gian thực hiện Chương trình;

– Có kế hoạch sản xuất, kinh doanh tạo nguồn hàng khả thi và năng lực tài chính lành mạnh (thể hiện qua báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán của năm gần nhất, không có nợ xấu, nợ quá hạn,…);

– Có hệ thống nhà xưởng, kho bãi, trang thiết bị, công nghệ sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương tiện vận chuyển hàng hóa cho việc phân phối và bán hàng lưu động theo yêu cầu của Chương trình;

– Có ít nhất 05 điểm bán lẻ bình ổn (trực thuộc đơn vị hoặc liên doanh liên kết làm đại lý của đơn vị) hoạt động ổn định, thường xuyên trên địa bàn thành phố. Nếu siêu thị không tổ chức điểm bán lẻ, phải tổ chức bán hàng lưu động thường xuyên ít nhất 01 đợt/tháng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Doanh nghiệp phải đăng ký danh sách các điểm bán lẻ bình ổn hiện có và kế hoạch phát triển hệ thống phân phối bán lẻ bình ổn trong thời gian thực hiện Chương trình, cụ thể: chi nhánh, cửa hàng, đại lý, siêu thị; qui mô, địa điểm và số điện thoại;

– Cam kết hàng hóa tham gia Chương trình đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và đăng ký giá, kê khai giá và bán đúng giá đăng ký đã được phê duyệt, thấp hơn giá thị trường cùng chủng loại, cùng thời điểm ít nhất là 5%.

– Các doanh nghiệp tham gia Chương trình:

+ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ;

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sài Gòn – Cần Thơ;

+ Công ty Cổ phần Gentraco;

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Rau quả TPK;

+ Công ty Lương thực Sông Hậu;

+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ;

+ Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị trường học Cần Thơ;

+ Siêu thị Vinatex Cần Thơ.

b) Đối với các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình:

– Các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình tự nguyện đăng ký hạn mức tín dụng, mức lãi suất cho vay;

– Xây dựng phương án cho vay, quy trình thẩm định cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh chóng thủ tục vay vốn đảm bảo giải ngân kịp thời cho doanh nghiệp;

– Thực hiện các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia Chương trình .

c) Quyền lợi và nghĩa vụ:

– Quyền lợi:

+ Doanh nghiệp được hỗ trợ vay vốn thông qua các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình với mức lãi suất ưu đãi nhằm thực hiện đầu tư chăn nuôi, sản xuất và thực hiện tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung ứng ra thị trường đầy đủ, xuyên suốt thời gian thực hiện Chương trình hạn mức vay tương ứng lượng hàng hóa được giao theo kế hoạch;

+ Hỗ trợ doanh nghiệp công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đối với những sản phẩm và các điểm bán lẻ tham gia bình ổn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa;

+ Được ưu tiên tham gia các phiên chợ hàng Việt do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

– Nghĩa vụ:

+ Tổ chức sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch sản xuất, kinh doanh tạo nguồn hàng đã đăng ký, đảm bảo hàng hóa tham gia chương trình đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Trong thời gian thực hiện Chương trình phải phát triển thêm ít nhất 20% số điểm bán lẻ bình ổn so với thời điểm ban đầu đăng ký tham gia Chương trình này; phát triển đa dạng hóa hệ thống phân phối bán hàng bình ổn của đơn vị bằng nhiều phương thức như: liên kết, hợp tác giữa các đơn vị tham gia Chương trình với nhau, với các tiểu thương, hộ bán lẻ tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích, hợp tác xã, siêu thị,… trên địa bàn các quận, huyện hoặc tự đầu tư xây dựng mới điểm bán lẻ bình ổn của đơn vị thực hiện theo đúng các quy định trong kế hoạch;

+ Thực hiện bán hàng lưu động trên địa bàn các quận, huyện ngoại thành, khu công nghiệp, khu dân cư ít nhất mỗi tháng 01 lần; đăng ký tham gia các “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn” tại các huyện do Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức;

+ Điểm bán hàng bình ổn phải treo băng rôn, bảng hiệu tại điểm bán lẻ bình ổn theo đúng nội dung của Sở Công Thương hướng dẫn “Điểm bán hàng bình ổn thị trường năm 2013 và Tết Nguyên đán năm 2014”; bố trí hàng hóa, trưng bày ở khu riêng biệt, vị trí thuận tiện, để người dân dễ nhận biết và mua sắm;

+ Chấp hành sự điều động của Sở Công Thương về cung ứng hàng hóa để điều tiết, bình ổn thị trường khi có xảy ra biến động bất thường; thực hiện đúng các cam kết và các quy định của chương trình bình ổn theo kế hoạch này;

+ Có nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả vốn vay và lãi suất vay đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết với các Ngân hàng thương mại tham gia Chương trình; trường hợp đơn vị sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không thực hiện đúng cam kết về cung ứng lượng hàng hóa theo kế hoạch, đơn vị phải hoàn trả toàn bộ phần vốn vay và chịu phạt lãi suất theo hiện hành.

4. Cơ chế thực hiện Chương trình

– Thời gian thực hiện Chương trình: 08 tháng (từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014). Riêng dụng cụ học sinh, thời gian thực hiện chương trình bình ổn từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 11 năm 2013;

+ Nguồn vốn thực hiện Chương trình: Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, thực hiện đăng ký và vay vốn tại các Ngân hàng thương mại cụ thể, hạn mức và lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn sẽ do Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Doanh nghiệp thảo thuận trong hợp đồng vay vốn;

+ Các doanh nghiệp vay vốn và giải ngân theo hướng dẫn cụ thể về qui trình thủ tục của các Ngân hàng;

+ Ngân sách thành phố tham gia hỗ trợ khi cần thiết, tùy theo mặt hàng bình ổn biến động, khan hiếm thực sự, không có mặt hàng thay thế. Mức vốn hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng cân đối của ngân sách để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

– Giá bán hàng bình ổn thị trường:

Doanh nghiệp tham gia Chương trình tự xây dựng và đăng ký với Sở Tài chính theo nguyên tắc xác định đầy đủ, chính xác cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và phải thấp hơn giá trị trường của sản phẩm cùng quy cách, chủng loại, chất lượng và cùng thời điểm ít nhất là 5%. Trường hợp thị trường biến động tăng hoặc giảm đối với giá nguyên vật liệu đầu vào làm ảnh hưởng đến cơ cấu giá thành sản xuất, đơn vị thực hiện điều chỉnh giá bán bình ổn như sau:

+ Trường hợp giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào biến động tăng từ 5% trở lên so với thời điểm đơn vị đăng ký giá bán bình ổn thì các đơn vị được điều chỉnh tăng giá bán. Khi điều chỉnh tăng giá bán bình ổn, đơn vị thực hiện đăng ký lại giá bán bình ổn gửi về Sở Tài chính trong thời gian 07 ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Tài chính). Nếu không có yêu cầu đăng ký lại giá từ phía cơ quan tài chính, doanh nghiệp tổ chức bán hàng hóa, dịch vụ theo giá đã đăng ký;

+ Trường hợp giá thị trường biến động giảm từ 5% trở lên (nghĩa là giá bán bình ổn tại thời điểm này bằng với giá thị trường) thì các đơn vị phải đăng ký điều chỉnh giảm giá bán tương ứng gửi về Sở Tài chính trong thời gian 07 ngày (theo ngày làm việc và tính từ ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Tài chính);

+ Giá thị trường là giá do Cục Thống kê thành phố công bố tại thời điểm đơn vị thực hiện đăng ký giá;

+ Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng dữ trữ ổn định để cung ứng góp phần cùng chính quyền thành phố ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo Kế hoạch này; kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa và các điểm bán lẻ phục vụ Chương trình;

b) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi lượng hàng bình ổn bán ra hàng tháng của đơn vị và nắm tình hình diễn biến cung cầu trên địa bàn thành phố;

c) Tổng hợp, cung cấp danh sách những điểm bán lẻ bình ổn, các mặt hàng bình ổn của đơn vị tham gia chương trình bình ổn cho các ngành, đơn vị chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và cơ quan Báo, Đài để công bố rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố biết đến mua sắm; đồng thời thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát;

d) Phối hợp với Sở Tài chính theo dõi, đánh giá và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình;

đ) Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị tham gia Chương trình, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp giải quyết và xử lý những trường hợp vi phạm quy định theo Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình của các đơn vị hàng tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Kết thúc Chương trình phải có báo cáo sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện chương trình bình ổn cho năm tiếp theo.

e) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện:

– Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, gian lận thương mại,…;

– Phối hợp với sở, ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá liên quan đến Chương trình.

2. Sở Tài chính

– Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá của các đơn vị tham gia Chương trình, chủ trì kiểm tra, thẩm định giá đăng ký giá bình ổn của các đơn vị, đảm bảo giá bán bình ổn phải thấp hơn so với giá thị trường ít nhất là 5%;

– Chủ trì, kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các đơn vị tham gia Chương trình;

– Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, giá cả của các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Chủ động tổ chức kiểm tra các trường hợp biến động giá (nếu có); báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân dân thành phố;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường thuê mặt bằng để mở thêm điểm bán lẻ bình ổn (khi doanh nghiệp có nhu cầu).

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất tạo nguồn hàng hóa nông thủy sản ổn định, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố;

– Giới thiệu các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã,… chăn nuôi, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, có nguồn gốc ổn định tham gia hoặc cung ứng các sản phẩm nông nghiệp sạch vào thực hiện bình ổn thị trường;

– Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hàng hóa nông sản chủ lực như: lương thực, thực phẩm,… tham gia Chương trình; đồng thời, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi trên địa bàn;

– Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất hàng hóa nông thủy sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, nhằm đảm bảo sản phẩm sạch cung ứng trên thị trường phục vụ nhân dân.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ

Tham gia xét chọn các doanh nghiệp; đồng thời có trách nhiệm đầu mối giữa các doanh nghiệp tham gia Chương trình với các Ngân hàng thương mại để cung ứng tín dụng với lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trong thủ tục vay vốn và giải ngân kịp thời cho doanh nghiệp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp các cơ quan Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan đưa tin, phát sóng các nội dung có liên quan đến Chương trình, nhằm chuyển thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; đồng thời, chấn chỉnh, xử lý những thông tin không chính xác, sai lệch sự thật làm ảnh hưởng đến Chương trình.

6. Sở Giao thông vận tải

Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị tham gia Chương trình đối với các phương tiện vận chuyển, phân phối hàng hóa đến siêu thị, điểm bán lẻ bình ổn vào các giờ cao điểm và vận chuyển hàng hóa bán lưu động trên địa bàn quận, huyện.

7. Công an thành phố

Chỉ đạo các phòng chức năng và Công an quận, huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong nhân dân; tham gia kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Chương trình.

8. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Chủ động liên hệ với các đơn vị tham gia Chương trình tổ chức bán hàng lưu động phục vụ cho công nhân tại các khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố.

9. Ủy ban nhân dân quận, huyện:

– Tổ chức thông tin, tuyên truyền về các điểm bán bán lẻ bình ổn để người dân trên địa bàn biết, tham gia mua sắm;

– Chỉ đạo lực lượng chức năng của quận, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết,…kiểm tra, giám sát công tác bình ổn thị trường của các đơn vị tham gia bình ổn trên địa bàn;

– Rà soát, bố trí các điểm phù hợp và hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tham gia Chương trình phát triển mới nhiều điểm bán lẻ bình ổn, bán hàng lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn;

– Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; thông tin kịp thời về Sở Công Thương khi thị trường có biến động bất thường;

– Chỉ đạo Ban Quản lý chợ/doanh nghiệp quản lý chợ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đơn vị tham gia Chương trình khi có yêu cầu đăng ký điểm bán lẻ bình ổn tại các chợ truyền thống phục vụ nhân dân mua sắm. Ban Quản lý chợ/ doanh nghiệp quản lý chợ phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết tại các chợ trên địa bàn và chấp hành quy định về giá của tiểu thương kinh doanh trong chợ; sắp xếp, phân lô cho các hộ kinh doanh tham gia buôn bán các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2014.

10. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các tổ chức đoàn thể thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đề nghị các đơn vị tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tham gia giám sát thị trường, nhất là việc triển khai thực hiện Chương trình, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống