BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 8825/BTC-CST
V/v chính sách thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm hóa dầu và lưu huỳnh của dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1219/UBND-ĐTXD ngày 24/4/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về việc xin bổ sung ưu đãi về thuế suất thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm hóa dầu và lưu huỳnh của Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4/2013, Bộ Tài chính có công văn số 7322/BTC-CST ngày 7/6/2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xem xét cho phép áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 0% đối với sản phẩm hóa dầu và lưu huỳnh của dự án NMLD Vũng Rô tương tự như cam kết của Chính phủ về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm hóa dầu của dự án lọc dầu Nghi Sơn.

– Ngày 19/6/2013, Văn phòng Chính phủ có công văn số 4964/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 7322/BTC-CST nêu trên.

Theo đó, Dự án NMLD Vũng Rô được áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu 0% đối với sản phẩm hóa dầu và lưu huỳnh.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Phú yên được biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công Thương;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Vụ: PC, ĐT;
– Cục TCDN;
– TCHQ;
– Lưu: VT, Vụ CST (15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn