TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 623/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1807/HQHN-GSQL ngày 03/7/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E13470ZC29190559 cấp ngày 4/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn