TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 622/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1137/HQĐNg-GSQL ngày 24/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng hỏi về thủ tục hải quan hàng hóa của doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa là các loại cây cảnh phục vụ cảnh quan cho doanh nghiệp chế xuất là một trong những hoạt động xây dựng công trình phục vụ hoạt động của doanh nghiệp chế xuất.

Vì vậy, đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, cụ thể: thủ tục hải quan đối với hàng hóa là cây cảnh của doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất phục vụ cảnh quan trong khuôn viên của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và điểm b khoản 1, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC; khoản 2 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo các quy định trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính