TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 621/GSQL-GQ1
V/v thu mua phế liệu từ Khu chế xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1802/HQHCM-GSQL ngày 24/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải quyết vướng mắc cho các trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được phép thu mua phế liệu từ Khu chế xuất vào nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2621/TCHQ-GSQL ngày 15/5/2013 trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng đến nay chưa có ý kiến trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến trả lời về nội dung trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải