TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 620/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Ngày 21/6/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam phản ánh về việc Cục Hải quan TP Hải Phòng (Chi cục đầu tư gia công) từ chối 02 C/O mẫu D số tham chiếu 0017007/JKM/2013 và 0017686/JKM/2013 của Indonesia với lý do từ chối là chữ ký trên C/O không có trong thông báo mẫu chữ ký từ cơ quan cấp có thẩm quyền, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Chữ ký của Ông (bà) Nefi Anto Daliswantoro trên C/O đề cập trên đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 248/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Đề nghị đơn vị cập nhật danh sách mẫu dấu, chữ ký này để kiểm tra, đối chiếu và xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (thay trả lời)
(Đ/c: J1-J2, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội);
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn