TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 619/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH LiXil INAX Việt Nam.
(Đ/c: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 28062013-LV của Công ty TNHH LiXil INAX Việt Nam về vướng mắc C/O mẫu E được phát hành trong trường hợp có hóa đơn phát hành bởi nước thứ 3, Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty như sau:

Đối với vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Công Thương và có hướng dẫn sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để thực hiện)
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn