TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 618/GSQL-GQ2
V/v áp mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Diana

Trả lời công văn số 2806-1/KH-MH13 ngày 28/06/2013 của Công ty cổ phần Diana về việc áp mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối:

Theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Công ty được thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo ngành nghề ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư do Công ty cung cấp thì Công ty chỉ được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, bán lẻ các hàng hóa có mã số HS 4803, 4818.40, 5601.

Theo hướng dẫn tại Quyết định 02/TCHQ-QĐ ngày 02/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, khi doanh nghiệp thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối thì mã loại hình nhập khẩu là NKD01 và mã loại hình xuất khẩu là XKD01.

2. Về việc xuất nhập khẩu hàng hóa theo ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP để thực hiện.

Về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu, Công ty căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 02/TCHQ-QĐ dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, liên hệ với đơn vị Hải quan liên quan để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính