TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 617/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1812/HQHCM-GSQL ngày 27/5/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ và Thông tư của Bộ Tài chính về ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam, để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ.

Theo đó, trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng lớn có nhiều mặt hàng nhưng C/O mẫu E không cấp cho cả lô hàng thì mặt hàng nào có C/O mẫu E được xem xét hưởng ưu đãi theo quy định.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu nội dung hướng dẫn trên để xử lý vụ việc.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn