TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 616/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Trả lời công văn số 4665/HQHP-GSQL ngày 24/6/2013 và công văn số 4773/HQHP-GSQL ngày 27/6/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc vướng mắc chữ ký C/O mẫu E số tham chiếu lần lượt là E13470ZC12920082 cấp ngày 28/5/2013 và E134401812220184 cấp ngày 27/4/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh tính hợp lệ của chữ ký đối với 02 C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn