BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3764/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
(Số 18 Trần Nguyên Hãn – Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2361/CV-EVN-TCKT ngày 20/6/2013 và công văn số 2474/EVN-TCKT ngày 01/7/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan để xử lý vướng mắc trong việc thực hiện ưu đãi miễn thuế nhập khẩu của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phản ánh. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sẽ có công văn trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang