BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 3755/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc cơ quan xác nhận phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1788/HQBRVT-GSQL ngày 28/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo vướng mắc cơ quan xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: “Ban hành Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nêu tại điểm b khoản 6, điểm a khoản 10 và khoản 11 Điều 12 Nghị định này, Quy định các tiêu chí xác định dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm:

a) Dự án sản xuất vật liệu quý hiếm;

b) Dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam;

c) Dự án đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) chiếm 25% doanh thu trở lên.

2. Để xử lý miễn thuế nhập khẩu đúng quy định, Bộ Tài chính đã có công văn số 6226/BTC-TCHQ ngày 20/5/2013 (kèm theo) đề nghị các Bộ trong đó có Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trách nhiệm ban hành Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ. Do đó, trong thời gian Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Công ty TNHH Hồ Tràm liên hệ lại với Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện xác nhận.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
Lưu: VT, TXNK – CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường