BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 2195/TCT-CS
V/v: Cấp phê duyệt dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời Công văn số 1747/CT-THNVDT ngày 23/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về cấp phê duyệt dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 13 quy định:

“1. Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, hình thức đầu tư, phương thức huy động vốn, địa bàn, quy mô đầu tư, đối tác đầu tư và thời hạn hoạt động của dự án.

2. Đăng ký kinh doanh một hoặc nhiều ngành, nghề; thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật; tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký.”

– Tại Điều 53 quy định:

“Điều 53. Trách nhiệm lập dự án, quyết định đầu tư, thẩm tra đầu tư

1. Nhà đầu tư tự quyết định về dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và thực hiện cam kết đầu tư đã đăng ký.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền lập dự án, quyết định đầu tư, thẩm tra, chứng nhận đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về các đề xuất và quyết định của mình”.

– Tại khoản 1 Điều 58 quy định:

“1. Đối với dự án đầu tư có xây dựng thì việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

– Tại khoản 3 Điều 67 quy định:

“3. Việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định và chấp thuận”.

– Tại điểm d, khoản 2 Điều 41 Luật Xây dựng quy định:

“Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình

2.Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:

…d) Tổ chức nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

– Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

+ Tại khoản 1 và khoản 4 Điều 10 quy định:

“1. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 6 Điều này và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án. Người quyết định đầu tư có thể thuê tư vấn để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

Đối với các dự án đã được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư thì người được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án.

…4. Đối với dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án”.

+ Tại khoản 2 Điều 12 quy định:

“2. Các dự án sử dụng vốn khác, vốn hỗp hợp chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

– Trường hợp dự án đầu tư không có xây dựng công trình thì nhà đầu tư có quyền tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh.

– Trường hợp dự án đầu tư có xây dựng công trình thì nhà đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định tại Luật Xây dựng.

– Trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư hoặc liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định và chấp thuận theo quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Pháp chế – TCT;
– Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Ngô Văn Độ