BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 979/TĐC-HCHQ
V/v giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 3519/TCHQ-GSQL ngày 25/6/2013 của Quý Tổng cục đề nghị có ý kiến về các nội dung liên quan đến hoạt động giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Thương mại thì chỉ các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại mới được phép thực hiện dịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định (Điều 256). Đồng thời, Luật Thương mại cũng quy định điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Điều 257 và Điều 259).

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và Điều 17 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì Chính phủ giao cho Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại và đăng ký lĩnh vực hoạt động giám định theo quy định của pháp luật về thương mại.

Do đó, để biết chi tiết về các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, đề nghị Quý Tổng cục liên hệ với Bộ Công Thương.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Tổng cục biết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Trần Văn Vinh