ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 02 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2010 CỦA UBND TỈNH, VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Thông tư số 03/TT/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét tình hình thực tế tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào khoản 1, Điều 1, Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 đoạn sau:

“Trường hợp địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có tổ chức hành nghề công chứng mà không đáp ứng được nhu cầu công chứng trên địa bàn, thì UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho UBND một số xã, phường ở cách xa trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng cho đến khi tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chứng thực ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật”.

Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của Quyết định số 06/2010/QĐ- UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh, về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Thế Dũng